Allmänna villkor

1) Godkännande

Genom att ansluta till och surfa på Hazikas (”företaget”) webbplats eller genom att använda och / eller ladda ner något innehåll från samma, godkänner du och accepterar användarvillkoren enligt nedan.

2) Webbplatsens syfte

Allt material som finns på företagets webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte tolkas som ett kommersiellt erbjudande, en licens, rådgivning, förtroendemässigt eller professionellt förhållande mellan dig och företaget. Informationen på denna webbplats kan vara relaterad till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land och / eller inte kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt.

3) Webbplatsens tillgänglighet

Företaget är inte bundet av någon resultatförpliktelse avseende tillgängligheten av webbplatsen. Företaget förbehåller sig rätten (i) att ändra, utan föregående meddelande, funktionerna på webbplatsen och / eller (ii) att avbryta, avbryta eller begränsa åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen, utan föregående meddelande, särskilt för underhåll.

4) Länkar till webbplatser från tredje part

Länkar till tredjepartswebbplatser tillhandahålls endast för enkelhets skull och innebär inte något godkännande eller godkännande från företaget av de länkade webbplatserna, även om de kan innehålla företagets logotyp, eftersom sådana webbplatser ligger utanför företagets kontroll. Således kan företaget inte hållas ansvarigt för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns där. Därför bör du skydda dig mot virus, maskar, trojanska hästar och andra potentiellt destruktiva program som kan finnas på tredje parts webbplatser. Du är ansvarig för att kontrollera och följa de användarvillkor som gäller för dessa tredjepartswebbplatser. Du är medveten om och godtar att inramning av företagets webbplats eller liknande process är förbjuden.

5) Immateriella rättigheter

Denna webbplats är skyddad av immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, mönster, sui generis-rättigheter för databasproducenten etc. och är företagets exklusiva egendom.

Allt material som det innehåller, inklusive, men inte begränsat till, texter, data, grafik, bilder, ljud, videor, logotyper, ikoner eller html-kod skyddas av immaterialrätten och förblir företagets eller tredje parts egendom.

Du kan kopiera, ladda ner och skriva ut detta material för personliga och icke-kommersiella ändamål i enlighet med principerna för immateriella rättigheter. All annan användning av innehållet på företagets webbplats utan företagets skriftliga förhandsgodkännande är förbjudet. Därför får du inte ändra något material från företagets webbplats på något sätt.

Bristande efterlevnad av ovan nämnda förbud kan utgöra en förfalskning och / eller illojal konkurrens som aktualiserar ditt civila och / eller straffrättsliga ansvar.

Företagets registrerade varumärken inkluderar men är inte begränsade till följande:

Hazika (logo)

Alla andra varumärken som inte ägs av företaget och som visas på företagets webbplats tillhör deras respektive ägare, som kan vara associerad till, anslutna till eller sponsrade av företaget. Du bör kräva särskilt tillstånd för att använda varumärken som ägs av företaget eller någon tredje part för något ändamål.

Om du blir medveten om någon kränkning av företagets immateriella rättigheter, eller om du tror att dina immateriella rättigheter har kränkts av något material från företagets webbplats, skicka ett e-postmeddelande till info@hazika.se.

Var noga med att inkludera så många detaljer som möjligt (till exempel: en beskrivning av de påstådda intrången i de immateriella rättigheterna, en beskrivning av var det material som du hävdar kränker rättigheterna finns etc.) och notera att vi inte öppnar bilagor under under några omständigheter.

6) Garanti och ansvar

Allt material, inklusive nedladdningsbar programvara, som finns på företagets webbplats tillhandahålls ”som det är” och utan garantier av något slag i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Företaget garanterar inte på något sätt oavbruten åtkomst till företagets webbplats. Medan företaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla tillförlitlig information via sin webbplats garanterar företaget inte att denna webbplats är fri från felaktigheter, fel och / eller utelämnanden, virus , maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är lämpligt för din specifika användning eller uppdaterad, och företaget förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan föregående meddelande. Företaget garanterar inte några resultat som härrör från användningen av material, inklusive nedladdningsbar programvara, tillgänglig på denna webbplats.

Du är ensam ansvarig för all användning av materialet på denna webbplats.

Informationen på denna webbplats förändrar inte garantin som kan gälla dig som ett resultat av ett avtalsförhållande med företaget.Företaget ansvarar inte för några indirekta, följd- eller tillfälliga skador, inklusive men inte begränsade till förlorade vinster eller intäkter, affärsavbrott, förlust av data som härrör från eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller förlita sig på något material som finns på denna webbplats eller någon länkad webbplats.

7) Integritetspolicy online

Användning av cookies hittar du här.

8) Användarnas kommentarer

Företaget har inte någon skyldighet att övervaka den information som du kan lägga upp på webbplatsen.

Du garanterar att all information, material (termen ”material” är avsedd att täcka alla projekt, filer eller andra bilagor som skickas till oss) eller kommentarer förutom personuppgifter, som du kan överföra till företaget via webbplatsen inte bryter mot immateriell egendom. rättigheter eller annan tillämplig lag. Sådan information, material eller kommentarer kommer att behandlas som icke-konfidentiell och ej skyddad av någons äganderätt. Du garanterar att all information, material eller kommentarer som du kan överföra till företaget via webbplatsen inte påverkar integriteten och / eller säkerheten för webbplatsen, och i synnerhet, innehåller inga virus, maskar, trojanska hästar och andra potentiellt destruktiva program.

Genom att skicka information eller material ger du företaget en obegränsad och oåterkallelig licens att använda, kopiera, köra, visa, modifiera och överföra sådan information, material eller kommentarer, inklusive alla underliggande idéer, koncept eller kunskaper, i sin helhet eller delvis, på något sätt eller medium. Företaget förbehåller sig rätten att använda sådan information på vilket sätt som helst.

9) Tillämplig lag

Varje tvist eller anspråk som uppstår på grund av eller relaterat till användarvillkoren ska regleras av svensk lag.

10) Ändringar av användarvillkoren

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra de användarvillkor enligt vilka denna webbplats erbjuds. Du kommer automatiskt att vara bunden av dessa ändringar när du använder den här webbplatsen och bör regelbundet läsa användarvillkoren.

11) En bestämmelsens ogiltighet

Om något villkor i dessa användarvillkor, av någon anledning, är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i något avseende, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller oförmåga inte påverka någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor.