Hållbara affärer

Published by Ann Horn on

Varför ska företag bry sig om hållbarhet?

Därför att företag är en del av samhället och drar nytta planetens resurser. Det finns heller ingenting att förlora på att utvidga sitt tänkande och företagets strategier till att omfatta hållbarhet. Tvärtom, det finns allt att vinna!

Samhället behöver företagen! Inte bara som arbetsgivare utan också som föregångare när det gäller omställning till ett nytt hållbarare samhälle. Företagen är rika på resurser. Förutom materiella resurser finns människor med bevisad förmåga att tänka nytt och förverkliga sina tankar. Det behövs.

De företag som har satsat på en ny och bredare roll har också lyckats bättre ur traditionell bemärkelse. Det finns exempel där man både har sänkt kostnaderna för produktionen och ökat försäljningen som en bieffekt av hållbarhetssatsningen. Alltså, inget att förlora och allt att vinna!

Foto: Samson on Unsplash

Vad är hållbarhet?

Ordet hållbarhet är hett just nu. Kanske till och med lite överhettat. Så vad menar vi egentligen när vi talar om hållbarhet?  Och vad är hållbar affärsutveckling?

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Hållbar affärsutveckling innebär alltså att man förutom att skapa nytta och värden för företagets ägare, kunder, partners och medarbetare dessutom skapar nytta och värden för mänskligheten nu och i framtiden och för planeten i stort.

Hållbara affärer Alfapet
Foto: Ann Horn

Hållbara affärer

Framtidens företag gör hållbara affärer. Det innebär att de nyttjar affärslogik som är mer inkluderande och ger plats för planeten, människor och resultatet. Förutom ett starkt ekonomiskt resultat kommer företagen i lika stor utsträckning att skapa positiva miljömässiga och sociala effekter. Affärslogiken består av 6 byggstenar: 

1. Företaget som en del av världen
Företag är den del av världen och hämtar resurser direkt eller indirekt från jordens naturtillgångar. Den nya affärslogiken ser företaget som en integrerad del av ett större globalt system. Här uppmärksammar vi sambanden och nyttjar de möjlighet bygger på ett systemtänkande.

2. Cirkulära flöden
En grundprincip för framtidens affärslogik är ett medvetet omhändertagande av resurser med tydlig särskiljning mellan förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser. Hellre en cirkulär än en linjär approach till design, produktion, leverans och användning av produkter.

3. Ekosystem
I framtidens affärslogik involveras fler intressenter; förutom ägare, kunder, medarbetare, leverantörer och partners ser företaget nytta av samarbete med nya konstellationer som till exempel grannarna i närsamhället. Det kan också vara en vidare krets som inkluderar konkurrenter, intresseorganisationer, myndigheter och den politiska ledningen.

4. Medvetet ledarskap
Ledarskapet genomsyras av glädje och energi för det arbete man utför, i att tjäna ett syfte samt att leda och forma en bättre framtid. Ledarna är öppna och entusiastiska över att få dela sitt arbete med andra. De besitter intelligens på flera områden, såväl analytisk, emotionell, social som systemintelligens och de arbetar medvetet på sin personliga utveckling. De besitter hög integritet och har stor förmåga att bry sig om.

5. Agil företagskultur
Företagskulturen kännetecknas av hög grad av tillit, ansvarstagande, respekt, omtanke, transparens, integritet, lojalitet och jämlikhet. Organisationen är decentraliserad och med långt gående delegering. Medarbetare uppmuntras till samverkan så att man drar nytta av den samlade kompetensen och intelligensen. Både den som finns inom företaget och den som finns hos de intressenter man samverkar med.

 6. Innovation
I framtidens företag ser man en hög innovationstakt. Vi lever i en allt mer komplex värld som dessutom är i ständig förändring. Framgångsrika företag kommer ha ett mindset som innebär att man alltid söker bättre lösningar. Detta mindset kännetecknas av en nyfikenhet som gör att man  ständigt utforskar gränserna för vad som anses möjligt.