Digitalisering i hållbarhetens tjänst – del 2

Published by Pia de Gysser on

Vi behöver ha en stor digital världsbild

Photo by Maria Teneva on Unsplash

Tekniken som ligger bakom våra möjligheter till digitalisering är varken ny eller allenagörande. Forskningen om AI startade på 60-talet och andra innovationer har efterhand blivit tillgängliga för fler. Utvecklingen går allt fortare och idag är bla. AI en del av vår vardag. Vi kommer fortsätta se hur forskningen med ökad takt söker efter ny kunskap som leder till innovationer och nya produkter.


Förändring kan ske utan transformation men transformation kan aldrig ske utan förändring. När transformation sker så innebär det att något grundläggande förändras – inte bara nya insikter utan det ger ett helt nytt perspektiv på hur vi ser världen. Det som kommer härnäst handlar om transformation, därmed inte sagt att digital förändring saknar värde. Det spelar egentligen ingen roll vad transformationen handlar om, principerna är desamma oavsett om det handlar om ekologisk eller ekonomisk hållbarhet.

Risker med att hänga på AI - eller någon annan het företeelse - utan att ha en plan

Mitt sätt att se det är att ny teknik ska bidra till nya affärsmöjligheter och ge stor utväxling för framtiden. Rätt använd kan vi se mer hållbara innovationer som långsiktigt ger oss bättre lösningar på dagens utmaningar.  

Dock ser jag i mina uppdrag företag som vill ligga i framkant med ny teknik utan  en tydlig affärsvision som tar höjd för digitaliseringens möjligheter. När olika digitala landvinningar ska användas behöver vad som är optimal användning, inkl hållbarhetskriterier, utvärderas kontinuerligt. Idag är AI hett men vad finns runt hörnet? Visionen om att digitalisera kan bygga på olika anledningar. Innovation, disruption, överlevnad eller hållbarhet, eller kanske alla tillsammans? Ser vi oss om i omvärlden kan vi se klimatförändringar och andra geopolitiska förändringar som skapar disruption. Att skapa ett transparent företag där “Information at your fingertips” ger alla i bolaget möjlighet att fatta rätt beslut i rätt tid. Att ha information tillgänglig oberoende av tid och rum, eller något helt annat kan vara början på resan.  

Jag ser också brist på insikt om behovet av långsiktig uthållighet; både i att kontinuerligt skapa nya affärer och i behovet av löpande organisationsutveckling. 

Digital utveckling går snabbt och pågår ständigt något som ställer krav på en förändringsredo organisation som har förmågan att både utveckla nya affärsmöjligheter och realisera deras fulla potential.

En stor världsbild

Vilka än skälen är till att ta första stegen på en digitaliseringsresa är det bra att skaffa sig en stor världsbild. Med detta menar jag att skapa en tydlig bild av var ni startar och de utmaningar som finns internt men också se på omvärlden, era leverantörer, deras leverantörer, konkurrenter och andra som finns i ert ekosystem. Se förbi det som finns allra närmast, se flera led för att inte missa något som är viktigt och som kan få en stor påverkan på affären.  Våga titta på komplexa sammanhang för att hantera vägvalet i relation till vision, mission och affärsidé.

Exempel på hur vi behöver ta hänsyn till en större världsbild är klimatförändringarna; hållbar utveckling handlar inte längre om idealism utan är en parameter som krävs för företagets framgång. För att ta hänsyn till hållbarhet i digitaliseringen är det bra att fundera på några av dessa frågor:

* Vilken roll spelar hållbarhet för oss – hur viktigt är det hur definierar vi hållbarhet?

* Hur stort grepp ska vi ta på hållbarhet – hålla oss inom bolagets gränser eller titta före och efter vår egen värdekedja/värdesystem?

* Vad kan digitaliseringen tillföra? 

* Hur blir själva digitaliseringen hållbar?

Gör kulturen till en förändringsledare

Kultur äter strategi till frukost, konstaterade managementfilosofen Peter Drucker för många år sedan. Det verkar också förklara varför vissa företag är datamogna när andra inte är det. De datamogna företagen har ofta en nyfiken kultur. De är sökare, pionjärer, utforskare och innovatörer. Tack vare den nyfikna kulturen frågar de sig hur kan de utnyttja nyheter för att utveckla verksamheten. De skapar framtiden snarare än att vänta på den. De har ofta ett agilt arbetssätt i både mindset och projekt.

Är vi så pass agila att vi kan ta hjälp av teknik som görs tillgänglig för att förbättra och utveckla vår verksamhet? Har vi mindsetet att förändra oss? Är alla i företaget med på tåget? Hur förändringsbenägna är vi, egentligen? Jag ställer frågorna eftersom jag ofta stött på företag där ledningen säger att de gillar förändring, men när man skrapar på ytan så visar det sig att så är det inte alls. Här är det viktigt att på riktigt vara tydlig med varför förändring sker och vad som kommer att krävas av var och en. Ett agilt arbetssätt som hela tiden följer utvecklingen underlättar.

Vad värderas i en förändringskultur? Vilka symboler finns som är viktiga för förändring? Hur vet man att man om har en förändringskultur? 

Svaret på de frågorna är så omfattande att det förtjänar ett helt eget blogginlägg. Samtidigt är frågan så  viktigt att jag vill lyfta fram två saker: typiska kännetecken på en förändringskultur och ledarnas roll i att skapa den.

Kännetecken

* Nyfikenhet
* Kul med nya saker
* Tillit
* Trygghet
* Öppenhet och transparens
* Kontakt
* Tillhörighet

Ledarnas roll

* Ledare som walk the talk
* Ledarnas egen kontinuerliga förändring och utveckling
* Se och förstå den större världsbilden
* Identifiera affärspotentialen
* Visualisera utvecklingsriktningen

Det svåraste för att uppnå transformation är att våga “släppa sargen” och ge sig ut på “hal is”. Vidare är det lätt att bli hemmablind och inte uppfatta dold potential i såväl affären som den egna organisationen. Finns det minsta tveksamhet så ta hjälp. 

Digitaliseringsstrategi del av affärsplanen

När ni vet vad digitaliseringen ska bidra med är det dags att integrera den i affärsplaneringen. Det kommer att handla om ledningens förmåga att peka ut vägen för hela företaget och samtidigt ha en plan för hur alla i hela företaget ska involveras och vilka krav som kommer att ställas för att klara omställningen. 

Som ledare behöver du ta lead i förändringen och digitaliseringen. Du behöver ha en helhetsbild och en tro på de mål ni sätter upp. Inled diskussionerna med att definiera vad digitalisering innebär för just er. 

Våga ha en öppen dialog och ta era utmaningar på allvar. Om ni tidigt i processen kan se digitaliseringens baksida och ha en dialog kring hanteringen av den kommer ni att skapa stort förtroende för strategin och riktningen ni sätter upp. Koppla gärna till regeringens digitaliseringsstrategi, då har ni en bred bas att stå på. 

IT integrerad del av verksamheten

Jag har länge pratat om att IT behöver bli det elektriciteten var för industrialiseringen. IT behöver bli två hål i väggen. Med det menar jag att för att verkligen kunna dra nytta av en digitalisering behöver målet för företaget vara att alla blir minst modern IT-konsumenter, det betyder att alla behöver ha en nyfikenhet och en höjd i att lära nytt och se möjligheter. Att hålla sig aktuell och följa med i utvecklingen är en självklarhet för en modern IT-konsument. För att få höjd i innovationerna behöver dock fler vara digitala affärsutvecklare med insikt om hållbara affärsmodeller. Ledningen behöver överlåta till de kompetenta digitala affärsutvecklarna att söka lösningarna. 

För att nå framgång föreslår jag följande principer:

* IT är hela företagets ansvar och till vår hjälp finns ett antal specialister som säkerställer att vi håller oss inom de ramar vi satt upp.

* Vi involverar alla, inklusive kunderna, deras kunder i hela värdekedjan och sätter upp krav på kompetens och användande.

* Vi fattar beslut och gör vägval baserade på data och experiment som leder till ökad hållbarhet i alla led.

* Vi använder tekniken för att skapa innovation men även för att digitalisera äldre, fortfarande aktuella produkter.

* Vi arbetar agilt med strategi, utveckling och innovation.

Grunden till att verkligen förändra sitt företag och det arbetssätt man har ligger mycket i hur medarbetarna har fått möjlighet att förbereda sig och hur tydlig frågan varför är. God kunskap om hur man leder förändring behövs för att planera och driva förändringen. Som digital förändringsledare ser jag en tydlig koppling mellan agila arbetssätt och framgång i digitaliseringen hos de företag som antagit utmaningen och kommit en bit på vägen. Med ett agilt arbetssätt och transparens i alla steg finns förutsättningarna för framgång.

Ett exempel på en händelse som jag har lärt mig mycket av.

Jag arbetade som CIO i ett bolag där vi internt utvecklade vårt eget affärssystem. Vid ett tillfälle fick kundcentret en markant ökning av samtal och klarade bara att svar på ca 30% av samtalen. Vi hade höga mål för vår tillgänglighet så detta var verkligen inte bra. Jag pratade med utvecklarna om de kunde tänka sig att släppa utvecklingen för ett par dagar och sätta sig i kundcentret? De hade ju utvecklat programvaran och jag såg det som ett bra tillfälle att få se hur det de skapar fungerar för både kundcentret och kunden. Alla var med på tåget! Kunden måste få tag i oss även om vi kanske inte kan svara på alla frågor. På ett par timmar var vi uppe och svarade på samtalen. Efter första dagen kom en av utvecklarna till mig och berättade att en lite snurra vi byggt för att underlätta samtalet med kunden inte riktigt stöttade som det var tänkt. Kunden ger informationen i en annan ordning och om hon bara kunde få lägga ca 10 timmar och bygga om snurran skulle den stötta bättre och snabba upp samtalet. Självklart fick hon det.

Det här är ett exempel på hur viktigt det är att IT har kunskap om verksamheten och självklart vice versa, verksamheten behöver ha god kunskap om IT. För vad var det som gjorde att kommunikationen i bolaget inte var bättre så lösningen hade kunnat göras rätt från början? Varför var inte kundcentret mer involverade i utvecklingen och testade den under vägen? Vi hade många frågor som ledde oss till helt andra lösningar och arbetssätt i framtiden.

Som CIO har jag alltid arbetat för att låta IT och verksamheten närma sig varandra. En gemensam förståelse för varandras bidrag till verksamhetens framgång är essentiell. Samarbete mellan olika funktioner inom och utanför företaget leder till bättre lösningar Det kräver stor förståelse för digitaliseringsresan och att alla ledare och medarbetare köpt in i frågan varför. Allas bidrag till förändringen är av vikt för framgången.

Förändring kräver arbete och energi, pratar vi om digitalisering och paradigmskifte blir det stort. Underskatta inte utmaningen i förändring.

Nyfiken på mer?

För de som vill läsa mer  om agila arbetssätt rekommenderar jag Anns bloggar om att arbeta agilt:

För dig som vill ha stöd i att prata om digitaliseringsstrategi föreslår jag följande källor:


Pia de Gysser

http://linkedin.com/in/piadegysser