Cirkulära affärer

Published by Ann Horn on

Vi lever i en snabb värld där allt fler produkter har allt snabbare omsättningshastighet. Det finns motkrafter som t ex slow fashion och vi behöver mer av detta för att nå ett hållbart samhälle. 

Att vara ekologiskt hållbar handlar till syvende och sist om att hushålla med resurser och att förbruka så lite som möjligt av de ekosystemtjänster som jorden kan producera. Cirkulära modeller för in tanken om ett tekniskt kretslopp utöver det naturliga som redan finns, och skapar ett ramverk för att tänka på resurser i ett längre perspektiv än den produkt de för tillfället ingår i. 

Jag ser cirkulära modeller som en utgångspunkt. Till det ska vi lägga grön teknik, biomimetik och alla andra hållbara tekniker vi kan komma på för att öka effektiviteten och hållbarheten i hur vi använder resurser för att skapa varor och tjänster.

Titta på hela processen

Det traditionella sätta att jobba med processtyrning börjar och slutar inom eller i närheten av organisationens gränser.

Men det visar bara en liten del av de ekosystemtjänster som krävs för en produkt. Varje råvara eller komponent kommer med en ryggsäck av miljöpåverkan. Jag menar att man måste ta hänsyn till hela processen från från utvinning av råvaror till användning och vidare till slutlig avveckling av produkten.

Designen av varor och tjänster är  avgörande för hur stort det totala ekologiska avtrycket kommer att bli. Detta är ett så viktigt område att jag kommer att reflektera över det i ett annat blogginlägg.

Kedjor går att böja...

När vi pratar om värdekedjor och processer har många, däribland jag, tränats i att tänka linjärt. Men kedjor går att böja.

Varje loop i systemet innebär återanvändning av materialen, vilket är en miljömässig vinst. Samtidigt uppstår miljömässiga,  och i vissa fall ekonomiska, kostnader i form av energiåtgång, materialförlust och kringkostnader för transporter och hantering (som kan vara såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala). Allt detta är en form av läckage.

Det finns några viktiga principer att ta hänsyn till för att minimera läckaget. 

Tighta loopar

Som bilden visar kan man skapa fler återföringsloopar i systemet. Ju mindre loop desto mindre förändring av varan och därmed mindre läckage. 

Den minsta loopen symboliserar förlängt liv genom reparationer och underhåll. Näst loop illustrerar återbruk genom överföring av varan till en annan brukare. Det kan vara genom en butik eller liknande eller bara genom att låta någon ärva produkten. De tre sista looparna från ”gubben” räknat innebär någon form av ingrepp i produkten vilket ger ett större läckage av ett eller flera slag. 

Att använda produkterna så länge som möjligt innan de skickas in i en åtföringsloop långt från brukaren innebär en låg omsättningshastighet. Det är 

Förutsättningarna för omsättningstigheten påverkas av designen. Produktens funktionella  livslängd, möjligheter att reparera, uppgradera eller på annat sätt förändra är faktorer som påverkar tiden en produkt kommer att användas. Utöver dessa kommer kundernas behov att styra. Behoven har flera bottnar: funktionell, emotionell, image, identifiering med grupper osv. 

Nyttja materialens livslängd

Vid designögonblicket är jag säker på att funktion och pris har stor inverkan på beslut om material.

Det är lätt att hitta produkter som fungerar väl och har ett lågt pris för konsumenten, men som har ett högt pris för miljön. Vi har nog alla läst om problemet med plast, och förekomsten av mikroplaster i naturen. 

Foto: Brian Yurasits on Unsplash

Vid närmare eftertanke kan jag tycka att det är ganska uppenbart att det är galet att välja ett så hållbart material som plast till en produkt som är tänkt att använda vid ett tillfälle. Även om det finns kloka människor som diskar och återanvänder. 

I den bästa av världar kan vi välja material som matchar produktens livslängd. Det är dock inte alltid görligt, även om vi lyckas förlänga livet på produkten. Det näst bästa är att säkra att materialen kan återanvändas och därmed dra nytta av dess fulla livslängd.  

En loop är ändå en loop...

Om varan inte längre har en efterfrågan är det hur som helst bättre att materialen återvinns. Så länge materialet är i bruk bidrar det till att minska det totala konsumtionstrycket då det kan minska utvinning av nytt material. Återigen blir designen viktigt. Materialval och konstruktion avgör möjligheten för att återvinna material. Dels om det överhuvudtaget går. Dels hur lätt det är; ju lättare desto mindre läckage.

Foto: Kate Ausburn on Unsplash

Nya pris- och affärsmodeller

För att låg omsättningshastighet av varor ska vara intressant ur traditionell företagsekonomiskt perspektiv kan man skapa tjänster runt en vara såsom service, reparationer eller att ändra prismodellen så att erbjudandet säljs som en tjänst istället för en vara. Genom att ta in tjänsteperspektivet blir det intressant att designa och tillverka robusta varor som kan erbjudas marknaden under hela produkten funktionellt dugliga livslängd. Kunderna kan fortsatt vara flexibla i sin efterfrågan, och ha tillgång till variation och ständigt aktuella erbjudanden.  

För att tillämpa principerna fullt ut behövs i många fall en total översyn av affärsmodellen. Att försöka trycka in principerna i en existerande affärsmodell kan bli ödesdigert. 

Ägarskap kan ge kostnadsfördelar

Ändrade affärsmodeller kan föra med sig ägarskap av material och varor. Detta skulle, enligt ett traditionellt linjärt ekonomiskt synsätt,  kunna ses som ineffektiv och något som skapar en ”tung” balansräkning. 

Att äga fysiska produkter och därmed de material de innehåller kan visa sig ha kostnadsfördelar i en värld där det uppstår brist på vissa råvaror. Genom ägarskap minskar den finansiella risken som uppstår av prisfluktuationer på olika marknader bakåt i värdekedjan.

Fungerande marknader

Nya marknader kommer att uppstå och andra kommer att växa för att återföringslooparna ska vara effektiva. Detta kan ses som både hinder och nya affärsmöjligheter – valet ligger i betraktarens ögon. 

Foto: Hello i'm nik 🎞 on unsplash

Att ta första steget

Hur tar man första steget för att böja sin värdekedja? Jag skulle börja med att tänka igenom hela värdekedjan, så långt bakåt som möjligt. Min nästa fundering skulle bli var de största ekologiska och sociala effekterna uppstår; det kan vara långt innan din egen verksamhets processer startar. Vilken inverkan får det på ert värdeerbjudande? För att hålla motivationen uppe skulle jag därefter se om det finns några enkla åtgärder att göra. Kan dessa lågt hängande frukter skapa nya utrymmer för mer genomgripande och innovativa lösningar? 

Hazika hjälper företag att systematiskt gå igenom sin affärsmodell och hitta nya hållbara affärslösningar.